Contact
Çamlık Mh. Dinç Sk. No:28 Ümraniye/İSTANBUL
contact@sybercode.com
+90 (850) 532 66 38

be secured, be compliant, stay safe

Follow us!

     

Etkinlik Aydınlatma Metni

TÜV AUSTRIA SYBERCODE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ETKİNLİK KAPSAMINDA TOPLANAN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

TÜV AUSTRIA SYBERCODE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (TÜV AUSTRIA SYBERCODE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ veya Şirket) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına yoğun hassasiyet göstermekte ve önem vermekteyiz. Bu bilinçle, TÜV AUSTRIA SYBERCODE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlemekteyiz.

TÜV AUSTRIA SYBERCODE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ, KVKK’da tanımlı şekli ile, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı amaç ve yöntemlerle, mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde, özenle ve dikkatle işlemektedir;

 1. Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veri (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres, telefon, sisteme giriş/çıkış zamanları, bulunulan konum, özgeçmişler, doğum yeri, doğum tarihi, e-posta adresi, görüntü kayıtları ve sair benzer tüm veriler),

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gereken her türlü veri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, dini inanç, mezhep, kıyafet, sendika üyeliği, sağlık, biyometrik veriler ve sair benzer tüm veriler),

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dahil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

 

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

 

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu,

 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,

 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi,

 

Veri Sahibi: Kişisel Verisi işlenen gerçek kişi,

 

TÜV AUSTRIA SYBERCODE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

 

anlamlarına gelmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, Toplanma Yöntemi ve İşlenmesi

Müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, şirket yetkililerimizin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, işbirliği içinde olduğumuz firma çalışanlarının, ziyaretçilerimizin ve sair 3. kişilerin, uhdemizde bulunan kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz ilgili birimleri, iletişim formları, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta veya benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak Şirketimiz TÜV AUSTRIA SYBERCODE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından toplanabilecektir, işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Veriler, İlgili Kişi ’ye göre farklılık gösterebileceğinden, aşağıda yer alan Kişisel Veri kategorileri ve Kişisel Veriler, her İlgili Kişi bakımından farklılık arz edebilecek ve bu doğrultuda ilgili hizmetin niteliğine göre değişkenlik gösterebilecektir.

Bu nedenle, KVKK kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kişisel Verilerin İşlenmesi konusunda sizleri aydınlatmak istiyoruz.

 1. TÜV AUSTRIA SYBERCODE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ Bünyesinde Toplanan, Elde Edilen, İşlenen Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz

 1. Kişisel Verileri Koruma Kanunun , 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun biçimde,
 • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek, işlenecektir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVKK ’nın 8. Maddesine uygun olarak ve gerekli teknik/idari tedbirler alınarak, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak koşulu ile hissedarlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ile Şirket faaliyet konusu ve amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

 1. Verilerin Saklanması ve Silinmesi

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri, mevzuatlarda, Şirket prosedürlerinde ve Şirket politikalarında belirlenen sürelerde saklamaktadır.

Mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklamaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler şirket prosedür ve politikalarında tanımlanan metotlar ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. Veri Sahibi Olarak Haklarınız
  • KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde,
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında ve sair mevzuatlarda öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

 

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile, KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içerecek şekilde, Veri Sahibi Başvuru Formu adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını;

“TÜV AUSTRIA SYBERCODE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ. Çamlık Mh. Dinç Sk. No:28 Ümraniye/İSTANBUL adresine posta yolu ile ya da elden,

Formu taratarak : tuvaustriasybercode@bilisim.hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta yolu ile,

iletmelisiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;

 

 • Talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması,
 • Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması,
 • Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkinizin belgelendirilmesi,
 • Kimlik ve adres bilgilerinin bulunması,
 • Kimliği tevsik edici belgelerin ekli olması,

 

gerekmektedir.

8.2.Kişisel veri sahibi, KVKK 14. maddesi gereğince, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde kişinin onayı ile başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30(otuz) gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

8.3. KVKK’nın 28/2 maddesi uyarınca; aşağıda belirtilen durumlarda kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen diğer haklarını ileri süremezler;

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak, devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 1. KVKK uyarınca TÜV AUSTRIA SYBERCODE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’un Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller

9.1. KVKK’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde TÜV AUSTRIA SYBERCODE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir;

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • TÜV AUSTRIA SYBERCODE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’un bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, TÜV AUSTRIA SYBERCODE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 1. Yürürlükte bulunan mevzuat ve işbu Aydınlatma Metni arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Veri Sorumlusu yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

Aydınlatma Metni, internet sitesinde https://www.sybercode.com/aydinlatma-metni/ yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin erişimine sunulmaktadır. Değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Aydınlatma Metni’nde değişiklik ve güncellemeler yapılabilecek olup ilgili internet sitesi üzerinden kişisel veri sahiplerine sunulabilecektir.

TÜV AUSTRIA SYBERCODE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

 

Telefon :  +90 (850) 532 66 38

E-posta:   contact@sybercode.com

KEP : tuvaustriasybercode@bilisim.hs01.kep.tr